Žádost o dotaci nebo jednorázový příspěvek z rozpočtu města Oloví

O poskytnutí dotace nebo jednorázového příspěvku je třeba písemně požádat, přičemž žádosti podané od 20. února 2015 musí mít alespoň náležitosti uvedené v § 10a odst. 3 zák. 24/2015 Sb. ( viz níže - na konci textu je ke stažení "Žádost o poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města Oloví")

(3) Dotaci nebo jednorázový finanční příspěvek lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace nebo jednorázového finančního příspěvku prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen "žádost"), žádost obsahuje alespoň

a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo jednorázový finanční příspěvek, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

b) požadovanou částku,

c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo jednorázový finanční příspěvek použít,

d) dobu, v níž má být dosaženo účelu,

e) odůvodnění žádosti,

f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,

g) seznam případných příloh žádosti,

h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

 

Žádost o poskytnutí dotace