Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Úřad > Poskytování informací, příjem podání > Pravidla zajištění svobodného přístupu k informacím

Pravidla zajištění svobodného přístupu k informacím

Starosta města Oloví vydává na základě § 103 odst. 4 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tato “Pravidla zajištění svobodného přístupu k informacím” (dále jen pravidla).

1. Úvod

Pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona číslo č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) v podmínkách Městského úřadu v Oloví (dále jen MěÚ), resp. města Oloví a jeho orgánů samosprávy.

2. Zveřejňování informací

Město Oloví a jeho orgány samosprávy (dále jen město) jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinno poskytovat a zveřejňovat informace, a to způsobem a v rozsahu dle § 5 zákona.

Město zveřejňuje též další informace, a to:

ve formě a obsahu v souladu s platnými právními předpisy (např. zveřejňování záměrů obcí dle § 39 zákona o obcích), na základě kterých je dána povinnost zveřejnění na úřední desce městského úřadu. Za způsob, obsah a formu zveřejňování a poskytování informací jsou odpovědní vedoucí funkcionáři města a jednotliví zaměstnanci města zařazení do MěÚ v souladu se zákonem o obcích a dle jejich kompetencí vymezených též organizačním řádem MěÚ a jejich pracovními náplněmi. Ostatní informace dle vlastních požadavků a potřeby města (např. informace občanům o významných kulturních a společenských akcích ve městě) na základě úkolů zadaných vedoucími funkcionáři města a usneseními orgánů města, a to vždy s dodržováním zákonných podmínek poskytování informací omezujících – např. k ochraně osobních údajů, utajovaných skutečností, obchodního tajemství, důvěrnosti majetkových poměrů a některých dalších údajů

Město zveřejňuje informace těmito způsoby:

2.1. Na úřední desce MěÚ

2.2. Prostřednictvím elektronických stránek města www.olovi.cz (internet)

2.3. Na všeobecně přístupných místech ve vlastní budově MěÚ (nástěnky a informační tabule)

2.4. Na podatelně MěÚ, která je zároveň centrálním místem poskytování informací

3. Registry města

Na MěÚ jsou vedeny a spravovány registry na úseku matriční agendy a evidence obyvatel, při správě místních poplatků, v rámci mzdové a personální agendy a další evidence nezbytné při správě obce dle příslušných právních předpisů. Tyto  registry nejsou každému přístupné a proto se na ně nevztahuje povinnost jejich zveřejnění.

4. Stanovení doprovodných informací

Doprovodné informace (§ 3, odst. 6 zákona) nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány v nezbytné míře při poskytování informací na základě žádosti.

5. Základní povinnosti a postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci města v rámci své působnosti dané Organizačním řádem MěÚ v Oloví. Písemně podané žádosti se vyřizují postupem dle § 14 zákona. Evidence těchto žádostí je centrálně vedena na podatelně MěÚ, jejich vyřizování zajišťují příslušní volení funkcionáři města, orgány města a zaměstnanci MěÚ na svěřeném úseku jejich činnosti a jejich kompetencí.

6. Sazebník úhrad za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádostí (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví odpovědná osoba za poskytnutí informace dle sazebníku úhrad takto:

v případě realizace mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací (zejména informace ucelených agend vedených na MěÚ či rozsáhlých agend v součinnosti s dalšími příslušnými orgány veřejné správy) ve výši stanovené v souladu s příslušným nařízením vlády, které tuto problematiku upraví, stanovená sazba za kopírování dokumentů na MěÚ

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad bez DPH - kalkulace

1. Přímý materiál

Fotokopie - Formát Jednostranná Oboustranná
A3 4,- 8,-
A4 3,- 6,-

7. Zpracování výroční zprávy

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona zpracuje na základě údajů z vedené evidence podatelna MěÚ a předloží starostovi města k potvrzení tak, aby mohla být zveřejněna vždy nejpozději do 1. března následujícího roku.

8. Závěrečná ustanovení

Koordinaci postupu dle pravidel s dozorem nad nezbytnou aktualizací příloh těchto pravidel správním odborem MěÚ zajišťuje pracovník MěÚ. Informace dle § 5 zákona, odst. 1 a 2 se zveřejňují ve stanovené struktuře s názvy jednotlivých souborů, jejichž aktuální znění k datu vydání těchto pravidel jsou uvedená v příloze těchto pravidel, takto:

1. Informace dle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

2. Opravné prostředky a vyřizování záležitostí občanů

3. Přehled nejdůležitějších předpisů ve vztahu k městu

4. Seznam právních předpisů města a ostatních hlavních dokumentů města

 

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 26. 6. 2012

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž město jedná a rozhoduje:
Znění všech níže uvedených zákonů a nařízení vlády naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR.
Přehled nejdůležitějších zákonů a nařízení vlády


Zákon č. (Nařízení vlády č.) - Název
40/1964 Sb. - občanský zákoník
65/1965 Sb. - zákoník práce
50/1976 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
133/1985 Sb. - o požární ochraně
84/1990 Sb. - o právu shromažďovacím
200/1990 Sb. - o přestupcích
565/1990 Sb. - o místních poplatcích
513/1991 Sb. - obchodní zákoník
563/1991 Sb. - o účetnictví
114/1992 Sb. - o ochraně přírody a krajiny
143/1992 Sb. - o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
337/1992 Sb. - o správě daní a poplatků
368/1992 Sb. - o správních poplatcích
1/1993 Sb. - Ústava ČR
2/1993 Sb. - usnesení ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR
13/1997 Sb. - o pozemních komunikacích
123/1998 Sb. - o právu na informace o životním prostředí
106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím
328/1999 Sb. - o občanských průkazech
101/2000 Sb. - o ochraně osobních údajů
128/2000 Sb. - o obcích (obecní zřízení)
129/2000 Sb. - o krajích
227/2000 Sb. - o elektronickém podpisu
250/2000 Sb. - o rozpočtových pravidlech územních samospráv
301/2000 Sb. - o matrikách, jménu a příjmení
491/2001 Sb. - o volbách do zastupitelstev obcí
312/2002 Sb. - o úřednících územních samosprávných celků
37/2003 Sb. - o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev
330/2003 Sb. - o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
500/2004 Sb. - správní řád
561/2004 Sb. - o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)
21/2006 Sb. - o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
137/2006 Sb. - o veřejných zakázkách

Opravné prostředky a vyřizování záležitostí občanů pro zajištění svobodného přístupu k informacím.

1. Odvolání

Proti rozhodnutí orgánů města Oloví o právech a povinnostech osob lze podat odvolání prostřednictvím podatelny MěÚ Oloví. Odvolání jako řádný opravný prostředek se podává ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud zvláštní zákon nestanoví jiný postup (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon) nebo v případě jiné samostatné ucelené úpravy řízení (např. zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků).
Obecně stanovená lhůta pro podání odvolání činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí v souladu se správním řádem.
Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu u příslušného správního orgánu, který rozhodnutí vydal a lze jej v písemné formě podat:
poštou na adresu Městský úřad Oloví, Hory 42, 357 07 Oloví, osobně na podatelně Městského úřadu Oloví, kde lze též odvolání učinit ústně do protokolu.

2. Soudní přezkoumání

Došlo-li pravomocným rozhodnutím či jiným zásahem orgánů města k porušení práv fyzické či právnické osoby či ústavně zaručených práv a svobod, lze podat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského soudního řádu žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

3. Vyřizování ostatních záležitostí občanů

Při vyřizování žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů postupují orgány obce, nestanoví-li zvláštní předpisy jinak, zejména v souladu se zákonem o obcích a se správním řádem. Obecně platné příslušné lhůty k projednání resp. vyřízení záležitostí občanů činí:
dle zákona o obcích nejdéle 60 dnů, jde-li o věci v působnosti zastupitelstva města 90 dnů
dle správního řádu nejdéle 30 dnů na zahájení řízení z moci úřední od obdržení podnětu a 30 dnů u všech řízení od jejich zahájení na vydání rozhodnutí ve věci samé.
Tyto lhůty se dále prodlužují či se může na nezbytně nutnou dobu přerušit jejich běh za dalších podmínek stanovených zákonem.

Oloví dne 25. 6. 2012