Poskytování informací, příjem podání

Pravidla zajištění svobodného přístupu k informacím

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Sazebník úhrad za poskytování informací

stránka Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Městském úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí, středa 08:00 - 11:30 12:00 - 17:00
  úterý, čtvrtek 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
  pátek 08:00 - 12:00  
 2. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 3. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@olovi.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Městský úřad, Hory 42, 35707 Oloví, případně faxem na číslo 352 673 232.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Městském úřadě v Oloví, Hory 42, 35707 Oloví, v úředních dnech a hodinách:

pondělí, středa 08:00 - 11:30 12:00 - 17:00
úterý, čtvrtek 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
pátek 08:00 - 12:00  

Poštou na adresu Městský úřad, Hory 42, 35707 Oloví
Elektronicky na e-mail: podatelna@olovi.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 5y6bca2
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na městském úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 30 dní. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti městského úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu městského úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 100,-Kč
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu  
- jednostranně formát A4 3,- Kč/ks
- oboustranně formát A4 6,- Kč/ks
- jednostranně formát A3 4,- Kč/ks
- oboustranně formát A3 8,- Kč/ks
ostatní náklady dle skutečně
vynaložených nákladů

Bez finanční úhrady budou podávány informace:

Formuláře

stránka Formuláře