Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Dokumenty > Vyhlášky, zákony, poplatky, usnesení, oznámení

Vyhlášky, zákony, poplatky, usnesení, oznámení, veřejnoprávní smlouvy

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Místní vyhlášky, řády a nařízení

 • Nařízení města Oloví č. 1/2013
  Nařízení města Oloví č. 1/2013,kterým se vydává tržní řád
 • OZV č. 1/2010
  Obecně závazná vyhláška města Oloví o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
 • OZV č. 5/2011
  Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 • OZV č. 2/2015
 • Obecně závazná vyhláška o zrušení městské policie
 • OZV č. 4/2015
 • Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
 • OZV č. 1/2017
 • Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranství
 • OZV č. 1/2018
 • Obecně závazná vyhláška
 • OZV č. 2/2018
 • Obecně závazná vyhláška vedení technické mapy obce
 • OZV č.1/2019
 • Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavební materiálem
 • OZV 3-2019.
 • Obecně závazná  vyhláška o místním poplatku ze psů
 • OZV 4-2019.
 • Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • OZV 5-2019.
 • Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Řád veřejného pohřebiště
 • OZV 1/2020
 • Obecně závazná vyhláška kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů
 • Směrnice zadávání Veřejných zakázek malého rozsahu

Poplatky za komunální odpad

Poplatek za odstraňování komunálního odpadu je možné uhradit hotově na pokladně Městského úřadu Oloví u p. Drašilové nebo bezhotovostní platbou na číslo účtu: 862165319/0800

Variabilní symbol: informace získáte na Městském úřadě Oloví u p. Klimešové na tel. čisle +420352 673 538 nebo emailové adrese uctarna@olovi.cz

Usnesení zastupitelstva

Veřejnoprávní smlouvy

Oznámení